Protecció de dades

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que ens pot facilitar a través de la navegació en aquesta web, estan incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de Jordi Ripoll amb NIF: 35038388-G

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a : Jordi Ripoll Rojo, C/ Lepanto, 6, baixos, dreta, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o bé enviar un correu electrònic a info@jardineriaripoll.com

Menú